Benefitet për modulin Fx Exchange

  1. Fx Exchange është një program që kryen manaxhimin e të gjitha transaksioneve të këmbimit të valutës
  2. Sistem i avancuar për kurset preferenciale ndaj klientëve
  3. Kontrolli i lëvizjeve të monedhave
  4. Fitimi sipas pikave të xhiros ditore
  5. Formatet zyrtare për Bankën e Shqipërisë dhe pastrimin e parave
  6. Verifikimi i gjendjes së arkës
  7. Funksionimi online për disa pika në vendndodhje të ndryshme
  8. Manaxhimi i të drejtave të përdoruesve
  9. Modelimi i faturës sipas kërkesave
  10. Raporte të ndryshme sipas kërkesave