Fatura Elektronike

Tani ju mund të prisni faturën tatimore në çast dhe në mënyrën më prestigjoze përmes sistemit tonë.

SI  MUND TA  PËRFITONI KËTË   RISI   PËR  BIZNESIN  TUAJ ?

Fx Platform

Dhe  një  printer  fiskal  është gjithçka  ju  duhet !

LIGJ NR. 9920, DATË 19.5.2008
NENI 52
Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, me kërkesë të tatimpaguesit, pavarësisht nga numri i transaksioneve të kryera, lejon mospërdorimin e faturave tatimore, sipas pikës 1, të këtij neni, kur tatimpaguesi është i aftë të lëshojë fatura tatimore kompjuterike, me numër serial unik dhe të papërsëritshëm, të printuara nga sistemi i tij i regjistrimeve.
Ministri i Financave përcakton me udhëzim procedurën për zbatimin e kësaj pike.
(Ndryshuar me Ligj Nr. 112/2016, datë 03.11.2016. Botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 219,datë 15 nëntor 2016).

SUPORT I GARANTUAR  NGA NJË  STAF  PROFESIONAL !
BËJENI  TUAJIN KËTË  PRODUKT  PËR  VETËM 60€  NË  VIT
( ME TVS H ) !