Benefitet për Fx Prodhim

 1.  Manaxhimi i forcës puntore dhe materialeve në proçeset e prodhimit
 2. Lehtësisht i përdorshëm për lloje të ndryshme biznesi (Fleksibilitet, shpejtësi, siguri etj)
 3. Përllogaritja e pagesës së puntorëve në kohë reale sipas normave
 4. Konfigurimi i prodhimit me materiale dhe proçese të ndryshme
 5. Planifikimi i çdo proçesi prodhimi dhe ndjekja ditore e realizimit të prodhimit
 6. Raportimi i orëve të punës sipas kërkesës së klientit
 7. Kontrolli i listëpagesës
 8. Monitorimi i minutave të proçeseve dhe prodhimit në mënyrë automatike
 9. Konvertimi i njësive të prodhimit sipas standarteve teknologjike
 10. Sistem i avancuar i punonjësve sipas performancës
 11. Klasifikimi i detajuar i produktit përfundimtar
 12. Ndërtimi i listëpagesës në mënyrë automatike në formatet zyrtare nga të dhënat e prodhimit
 13. Planifikimi i porosisë dhe llogaritja e çmimit të preventivit dhe prodhimit
 14. Rezervimi i materialeve sipas porosive
 15. Manaxhimi i materialeve të produkteve dhe nënprodukteve sipas prioriteteve
 16. Lëvizja e materialeve dhe produkteve në magazinë në mënyrë automatike
 17. Eksportimi i të dhënave të prodhimit në një format Exel-i me formula
 18. Integrimi i plotë me sistem financiar