Menaxhon shkresat hyrëse & dalëse në instuticione të caktuara.

  • Ngarkimi i shkresave hyrëse & dalëse direkt në sistem.
  • Ruajtja e korespondecave të shkresave me instuticione përgjegjëse.
  • Grupimi i shkresave sipas dosjeve të caktuara.
  • Protokollimi i shkresave sipas datës dhe numrit të tyre.
  • Klasifikimi i shkresave sipas kthimit të përgjigjes, proçedurave etj.
  • Përcaktimi i i origjinës së shkresës hyrëse.
  • Gjenerimi i raporteve në kohë reale i dokumentimit të shkresave hyrëse & dalëse.
  • Verifikimi i të dhënave përmes shfaqjes së dokumentit të ngarkuar dhe regjistrimeve përkatëse në sistem.